Kích thước 15x15
320,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
320,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
575,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
993,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
605,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
605,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
605,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
1,035,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
1,080,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
1,125,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
1,125,000 vnd/album
Giấy Metallic
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
290,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
290,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
500,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x25
610,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
828,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
530,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
530,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
530,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
870,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
870,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
960,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
960,000 vnd/album
Giấy Felixmatt
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x25 20x30 22x30 22x29 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 15,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 N\A 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 N\A 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 N\A 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x21
290,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x15
290,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
500,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
828,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
530,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
530,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
530,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
870,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
870,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
960,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
960,000 vnd/album
Giấy Lustre
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x21 15x15 20x20 20x30 22x30 22x29 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 150,000 N\A 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A 180,000 N\A 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
485,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
828,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
515,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
515,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
515,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
855,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
855,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
945,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
945,000 vnd/album
Giấy Art Vân
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x30 22x29 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 150,000 N\A 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A 180,000 N\A 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
470,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
798,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
500,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
500,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
500,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
840,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
840,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
930,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
930,000 vnd/album
Giấy Art Nhám
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
485,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
813,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
515,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
515,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
515,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
840,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
840,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
945,000 vnd/album
Giấy Art Trơn Ngà
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x30 22x29 25x25 25x35 28x35 30x30
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 150,000 N\A 170,000 170,000 180,000 170,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A 180,000 N\A 200,000 200,000 N\A 200,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A N\A 480,000
Kích thước 15x15
230,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
230,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
440,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
738,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
470,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
470,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
470,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
780,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
780,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
870,000 vnd/album
Giấy Glossy
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x25 25x35 28x35 30x30
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 200,000 N\A 200,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A 480,000
Kích thước 15x15
245,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
245,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
455,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
485,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
485,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
485,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
810,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
795,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
900,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
900,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x45
930,000 vnd/album
Giấy Glossy cán mờ
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x35 28x35 30x30 30x40 30x45
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 22,000 23,000 22,000 23,000 24,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 50,000 N\A
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 N\A N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000 N\A
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000 N\A
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 180,000 170,000 180,000 333,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 180,000 170,000 180,000 N\A
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 N\A 170,000 180,000 N\A
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 N\A 200,000 210,000 N\A
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A 480,000 N\A N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
470,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
500,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
500,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
500,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
840,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
840,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
930,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
930,000 vnd/album
Giấy Art Trơn
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
485,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
515,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
515,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
515,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
870,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
870,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
960,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
960,000 vnd/album
Giấy Ne 145 ( mộc)
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x30 22x29 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 150,000 N\A 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A 180,000 N\A 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 15x15
260,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 15x21
260,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x20
470,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x25
783,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x29
500,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 20x30
500,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 22x30
500,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 25x35
825,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x30
825,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 28x35
915,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30
Kích thước 30x40
915,000 vnd/album
Giấy ford Nhật
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 15x15 15x21 20x20 20x30 22x29 22x30 25x25 25x35 28x35 30x30 30x40
Giá thêm trang 6,000 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000 21,000 22,000 23,000 22,000 23,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Mềm N\A N\A 20,000 0 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
Bìa da khắc chữ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 50,000
Bìa da khoét lỗ N\A N\A 50,000 N\A N\A N\A 50,000 50,000 N\A 50,000 N\A
Bìa linen bộc áo bìa N\A N\A 100,000 N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ N\A N\A N\A N\A N\A N\A 100,000 100,000 N\A 100,000 100,000
Bìa da in chữ N\A N\A 150,000 N\A N\A N\A 170,000 170,000 N\A 170,000 180,000
Bìa Canvas N\A N\A 150,000 N\A 150,000 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ N\A N\A 150,000 150,000 N\A 150,000 170,000 170,000 180,000 170,000 180,000
Bìa linen in chữ Trắng N\A N\A 180,000 N\A N\A 180,000 200,000 200,000 N\A 200,000 210,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A 210,000 N\A
Bìa gỗ N\A N\A N\A N\A N\A 390,000 N\A N\A N\A 480,000 N\A
Kích thước 22x30
530,000 vnd/album
Giấy Giay Can
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 22x30
Giá thêm trang 12,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa Canvas 150,000
Bìa linen in chữ 150,000
Bìa linen in chữ Trắng 180,000
Bìa gỗ 390,000
Kích thước 30x30
855,000 vnd/album
Giấy Giấy Film
Loại bìa Bìa Hình
Số trang 30

Bảng giá cộng thêm

Kích thước album (cm) 30x30
Giá thêm trang 22,000
Giá gia công mặt bìa
Bìa da khắc chữ 50,000
Bìa da khoét lỗ 50,000
Bìa da khoét lỗ khắc chữ 100,000
Bìa linen bộc áo bìa 100,000
Bìa da in chữ 170,000
Bìa Canvas 170,000
Bìa linen in chữ 170,000
Bìa linen in chữ Trắng 200,000
Bìa vân gỗ in chữa trắng 210,000
Bìa gỗ 480,000